UNIT LINKED

Aσφαλιστικά και Eπενδυτικά προϊόντα του κλάδου Ζωής, των οποίων το Αποταμιευτικό μέρος των Ασφαλίστρων επενδύεται συνήθως σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Η απόδοση για τον μεριδιούχο είναι η διαφορά που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στο κεφάλαιο επένδυσης και στην αποτίμηση αυτής σε χρονική διάρκεια. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν δίνουν τόκο ούτε έχουν προκαθορισμένες αποδόσεις.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η διακοπή του συμβολαίου κατόπιν έγγραφης αίτησης του Ασφαλισμένου ή μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αμοιβαία ασφάλεια, κατά την οποία ο κάθε Ασφαλιζόμενος είναι ταυτόχρονα και Ασφαλιστής. Στη θαλάσσια Ασφάλιση με τον όρο Αλληλασφάλεια χαρακτηρίζεται η αμοιβαία Ασφάλιση πλοίου και πληρώματος έναντι κάποιων κινδύνων, συνηθέστερα όμως για κινδύνους πολέμου.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Εφαρμόζεται στις αποζημιώσεις, σε περίπτωση που οι Ασφαλισμένες αξίες περιουσιακών στοιχείων δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές. Αν π.χ. ασφαλίζεται ένα ακίνητο ή ένα αυτοκίνητο για το 80% της αξίας του, είναι δηλαδή υποασφαλισμένο, τότε σε περίπτωση ζημιάς θα αποζημιωθεί αναλογικά, δηλαδή για το 80% της ζημιάς που υπέστη.  Στις ετήσιες ανανεώσεις των Ασφαλιστηρίων καλό είναι να επανεξετάζονται τα Ασφαλισμένα Κεφάλαια.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Τα ετήσια συμβόλαια ανανεώνονται αυτόματα με τη λήξη της ισχύος τους, εφόσον δεν έχουν ακυρωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία ή από τον συμβαλλόμενο. Εάν το ασφάλιστρο δεν πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία οφειλής που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή τις ημερομηνίες οφειλής, όταν έχει συμφωνηθεί πληρωμή σε δόσεις, το Ασφαλιστήριο Ακυρώνεται από την Εταιρία.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Εκχώρηση μέρους των κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρεία σε άλλες Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Αντασφαλιστές), με σκοπό τη διασπορά των κινδύνων.

ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

Το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή, την επισκευή ή αντικατάσταση των Ασφαλισμένων αντικειμένων με καινούργια παρεμφερούς τύπου προδιαγραφών και απόδοσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητά τους για τον υπολογισμό της αποζημίωσης.

ΑΞΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ

Η αξία που αποκτά το ασφαλιστήριο όταν Ελευθεροποιείται Αφορά μόνο ζωικές Ασφαλίσεις  – Συνταξιοδοτικά Προγράμματα. Όταν το Ασφαλιστήριο αποκτήσει αξία εξαγοράς (η οποία χρονικά εξαρτάται από το είδος του συμβολαίου) και ο Ασφαλισμένος σταματήσει να πληρώνει τα Ασφάλιστρα, τότε αυτό μετατρέπεται αυτόματα σε ελεύθερο πληρωμής Ασφαλίστρων. Από τη στιγμή που ένα Ασφαλιστήριο ελευθεροποιείται, παύουν να ισχύουν οι τυχόν πρόσθετες καλύψεις και παραμένει σε ισχύ η βασική Ασφάλεια.

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Το ποσό που υπάρχει στη διάθεση του συμβαλλομένου τη χρονική στιγμή που επιθυμεί να διακόψει το συμβόλαιο. Ο χρόνος κατά τον οποίο εξαρτάται η αξία εξαγοράς ενός συμβολαίου οφείλεται στο είδος του συμβολαίου.

ΑΞΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

Η τρέχουσα αξία που έχει κάθε Ασφαλιζόμενο αντικείμενο τη χρονική στιγμή ακριβώς πριν τη ζημιά.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Ποσό που αφαιρείται από τη συνολική αποζημίωση που καταβάλλει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Το ποσό αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο ασφάλισης και το επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ

Tο Ποσό ή Παροχή που κατά περίπτωση και ανάλογα με το είδος ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η Ασφαλιστική Εταιρεία ως Αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή ζημιάς.

ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

Τα Διαφυγόντα Κέρδη του Τρίτου, για την οποία δικαιούται ο τελευταίος να αξιώσει Αποζημίωση από τον Ασφαλισμένο βάσει του δικαίου της Αδικοπραξίας

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)

Αποζημίωση με τη μορφή Επιδόματος ή Εφάπαξ Κεφαλαίου που παρέχεται στον Ασφαλισμένο όταν αυτός κριθεί ανίκανος για εργασία είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια (προσωρινά ή μόνιμα).

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ανάληψη της κάλυψης των δαπανών από την Ασφαλιστική Eταιρεία για την απόκρουση και την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του Ασφαλισμένου, που προήλθαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί Ασφαλιστική κάλυψη. Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προστατεύει τον Ασφαλισμένο, αλλά και τα προστατευόμενα μέλη του, από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

Ευρεία κατηγορία Ασφαλίσεων στην οποία συμπεριλαμβάνονται Ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας, Αποταμίευσης, Συνταξιοδότησης, Προσωπικών Ατυχημάτων, Απώλειας Εισοδήματος.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο που καλύπτεται από την Ασφαλιστική Σύμβαση και του οποίου τα στοιχεία περιγράφονται λεπτομερώς στο Ασφαλιστήριο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Η Εταιρεία απαλλάσει τον Ασφαλισμένο από την πληρωμή των Ασφαλίστρων σε περίπτωση που αυτός λόγω ατυχήματος ή ασθένειας μείνει μόνιμα ολικά ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλματός του κατά τη διάρκεια ισχύος της βασικής Ασφάλισης. Η Ασφάλιση αυτή λήγει στο 65ο έτος του ασφαλισμένου ή κατά τη λήξη της βασικής Ασφάλισης, εφόσον αυτή προηγείται.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλλει στον Ασφαλισμένο Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη ή Εφάπαξ Ποσό με τη Λήξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ανάλογα με την επιλογή του Ασφαλισμένου. Εάν ο Ασφαλισμένος αποβιώσει πριν τη λήξη της Ασφάλισης, η Εταιρεία επιστρέφει στους δικαιούχους το σύνολο των καθαρών εισπραχθέντων Ασφαλίστρων μαζί με τα συσσωρευμένα μερίσματα.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Το ποσό μέχρι του οποίου κατ΄ανώτατο όριο ευθύνεται η Εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης Ασφαλισμένου κινδύνου, προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

Tο πρόσωπο στο οποίο παρέχεται η Ασφαλιστική κάλυψη και που κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Tο Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε Έγγραφη μορφή το οποίο κατοχυρώνει την Ασφάλιση και με το οποίο Αποδεικνύεται η Ασφαλιστική Κάλυψη. Περιέχει τα εξατομικευμένα στοιχεία της Ασφάλισης και φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας. Στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο περιγράφονται οι Κίνδυνοι για τους οποίους καλύπτεται ο Ασφαλισμένος καθώς και τα Ποσά για τα οποία του παρέχεται η Ασφαλιστική Κάλυψη. Είναι η Συμφωνία Ασφάλισης και Ανάληψης Κινδύνου που γίνεται μεταξύ Ασφαλιστικής εταιρείας και Ασφαλιζόμενου και περιλαμβάνει τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο, το Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο, τα Ασφάλιστρα, τη Διάρκεια ισχύος, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Ασφάλισης. Οι Γενικοί και Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι που διέπουν την Ασφαλιστική Σύμβαση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με αυτό.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ηλικία που έχει ο Ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμβολαίου του.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Κάθε ετήσια περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Ασφαλιστικό Συμφέρον είναι η Οικονομικής Φύσης σχέση Προσώπου προς Αγαθό. Συχνά, όχι όμως πάντα, η σχέση αυτή είναι νομική σχέση (π. χ. κυριότητα). Το Ασφαλιστικό Συμφέρον είναι Απαραίτητη Προϋπόθεση για τη σύναψη ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  – ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η Δυνατότητα επέλευσης Ζημιογόνου Γεγονότος έναντι του οποίου ασφαλίζεται κανείς. Το Τυχαίο και Αβέβαιο Γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά μια οικονομική δραστηριότητα.  Κίνδυνος στην Ασφαλιστική γλώσσα είναι η δυνατότητα που υπάρχει να συμβεί κάποιο γεγονός, που σαν συνέπειά του θα έχει ή τη μείωση της περιουσίας κάποιου προσώπου ή την ανάγκη αυξήσεώς της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια έκτακτη ανάγκη. Το ζημιογόνο γεγονός καλύπτεται με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Η πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου γεννά την υποχρέωση της Εταιρείας για Αποζημίωση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που μπορεί να μεσολαβεί μεταξύ πελάτη και ασφαλιστικής Εταιρείας για τη σύναψη Ασφαλιστικών Συμβάσεων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Το Χρηματικό Ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο Ασφαλισμένος στην Ασφαλιστική Εταιρία, ως αντίτιμο για την παροχή προς αυτόν Ασφαλιστικής Προστασίας.

ΑΤΥΧΗΜΑ

Περιστατικό που οφείλεται σε Αιφνίδια, βίαιη, Τυχαία Αιτία, Ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί σε αυτόν σωματικές ή υλικές βλάβες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Η Κατηγορία Ασφαλίσεων στην οποία συμπεριλαμβάνονται Ασφαλίσεις Περιουσιακών Στοιχείων (ακίνητα, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, κλπ.), Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής Ευθύνης, Τεχνικών Έργων. Είναι σε αντιδιαστολή με τις Ασφαλίσεις κλάδου Ζωής που καλύπτουν ζωή και υγεία.

ΔΑΝΕΙΟ

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να δανειστεί ποσό μέχρι την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου του με εγγύηση την ίδια την αξία εξαγοράς. Δάνειο μπορεί να πάρει μετά τον τρίτο χρόνο ισχύος του συμβολαίου. Σε περίπτωση που το συμβόλαιο λήξει για οποιονδήποτε λόγο, τότε το ποσό του δανείου καθώς και οι τυχόν οφειλόμενοι τόκοι παρακρατούνται από τις αξίες εξαγοράς ή από το ποσό κάλυψης που θα πρέπει να καταβάλει η Εταιρεία στον Ασφαλισμένο ή στον Δικαιούχο του.

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗΣ

Το αρμόδιο πρόσωπο που χειρίζεται τη Διαδικασία καταβολής Αποζημίωσης. (ο πραγματογνώμονας κάνει την εκτίμηση της ζημιάς).

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Το Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που μπορεί να μεσολαβεί μεταξύ του Πελάτη και της Ασφαλιστικής Εταιρείας για τη σύναψη Ασφαλιστικών Συμβάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Το/α Νομικό/α, ή Φυσικό/α Πρόσωπο/α που έχει Δικαίωμα να εισπράξει το ασφάλισμα και ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο προβλέπει το δικαιούχο της αποζημίωσης, το πρόσωπο δηλαδή το οποίο θα αποζημιωθεί σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Δικαίωμα εναντίωσης έχει ο πελάτης αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτησή του για Ασφάλιση, ή αν δεν του παραδόθηκαν οι όροι του ασφαλιστηρίου. Αυτό το διάστημα ορίζεται στις 14 ημέρες, τόσο στις Ασφαλίσεις Ζωής όσο και στις Γενικές Ασφάλειες, από την ημέρα που ο Ασφαλισμένος υπογράψει ότι έχει παραλάβει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης από το συμβαλλόμενο έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Το ποσό που εισπράττεται μαζί με το Ασφάλιστρο για τα Έξοδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το δικαίωμα συμβολαίου εισπράττεται από την εταιρία και δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της προμήθειας του διαμεσολαβούντα. Το ποσό καθορίζεται ως ποσοστό επί του ασφαλίστρου και κυμαίνεται από 15% εως 32% ανάλογα με την πολιτική της κάθε εταιρίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο πελάτης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. γιατί άλλαξε γνώμη). Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από το συμβαλλόμενο έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της σύμβασης.

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Ποσό που αφαιρείται από τη συνολική αποζημίωση που καταβάλλει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Το ποσό αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο ασφάλισης και το επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν το Ασφαλιστήριο αποκτήσει αξία εξαγοράς (η οποία χρονικά εξαρτάται από το είδος του συμβολαίου) και ο Ασφαλισμένος σταματήσει να πληρώνει τα Ασφάλιστρα, τότε αυτό μετατρέπεται αυτόματα σε ελεύθερο πληρωμής ασφαλίστρων. Από τη στιγμή που ένα Ασφαλιστήριο ελευθεροποιείται, παύουν να ισχύουν οι τυχόν πρόσθετες καλύψεις και παραμένει σε ισχύ η βασική Ασφάλεια. Αφορά μόνο Ζωικές Ασφαλίσεις.

ΕΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ – ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Το ενιαίο – εφάπαξ Ασφάλιστρο καταβάλλεται εξ΄ολοκλήρου κατά τη σύναψη της σύμβασης.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Περίπτωση που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οι εξαιρέσεις μπορεί να αφορούν ζημιές, συνθήκες ή δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση αναγράφονται με σαφήνεια στο Συμβόλαιο.

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Θεωρούνται αποκλειστικά η/ο Νόμιμη/ος  Σύζυγος του ασφαλισμένου και τα ανύπαντρα Παιδιά του μέχρι την ηλικία που καθορίζεται από το αντίστοιχο Συμβόλαιο. Εάν σπουδάζουν σε ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, οπότε η κάλυψή τους παρατείνεται κατ΄ανώτατο όριο μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους.

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Το επιπλέον ποσό με το οποίο επιβαρύνεται το Ασφάλιστρο λόγω αυξημένου κινδύνου.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται ένα ή περισσότερα χρόνια από την ημερομηνία έναρξης του Συμβολαίου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Ορίζεται η εισαγωγή του ασθενούς σε νοσηλευτικό ίδρυμα και η Διανυκτέρευσή του σε αυτό.

ΖΗΜΙΑ

Μπορεί να είναι Υλική ή Σωματική και αποζημιώνεται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Ορίζεται η νοσηλεία με χρέωση κλίνης για επέμβαση ή θεραπεία ή διαγνωστικές εξετάσεις, εντός νοσηλευτικού ιδρύματος Χωρίς Διανυκτέρευση σε αυτό.

ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφάλιση του κλάδου Ζωής που προβλέπει την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου οποτεδήποτε και αν συμβεί. Τα Ασφάλιστρα πληρώνονται ισόβια ή για ορισμένη χρονική διάρκεια, όχι όμως πέρα από το θάνατο του ασφαλισμένου. Η Ασφάλιση αρχίζει την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση και διαρκεί ισόβια δηλαδή έως τα 99 έτη ηλικίας του/ης ασφαλισμένου/ης.

ΙΣΟΒΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Τα Ισόβια προγράμματα υγείας ισχύουν με τους Ίδιους Όρους χωρίς να μπορεί να αλλάξει Παροχές ή Όρους η Ασφαλιστική Εταιρεία. Δηλαδή όσο ο Ασφαλισμένος πληρώνει το Ασφάλιστρο, οι όροι του Συμβολαίου παραμένουν ίδιοι (χωρίς η Ασφαλιστική εταιρία να μπορεί να παρέμβει). Τα Ισόβια Προγράμματα Υγείας κοστίζουν πιο ακριβά από τα Ετησίως Ανανεούμενα διότι στα Ισόβια Συμβόλαια, η Ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να διαθέτει αποθεματικά κεφάλαια σαφώς πιο υψηλά. Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή διαθέτουν Ισόβια προγράμματα μόνο, η Εθνική Ασφαλιστική και η Groupama. Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο όπως ALC, Aetna, Buba, Allianz, IMG, Cigna, Medicare, Now, April, AXA διαθέτουν όλες μόνο ετησίως ανανεούμενα προγράμματα Ασφάλειας υγείας.

ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Το Ασφάλιστρο που έχει υπολογιστεί για την κάλυψη του Ασφαλισμένου κινδύνου και δεν περιλαμβάνει νόμιμες επιβαρύνσεις.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται με σκοπό τη βλάβη των Ασφαλισμένων αντικειμένων χωρίς να αποτελούν στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες ή τρομοκρατικές ενέργειες.

ΚΑΛΥΨΗ

Η κύρια Υποχρέωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης «να φέρει τον κίνδυνο», να παρέχει δηλαδή στον Ασφαλιζόμενο Ασφαλιστική κάλυψη.

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. ΕΦΚΑ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συγκεκριμένη ημερομηνία που λήγει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

Tο φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει την Ασφάλιση με την Ασφαλιστική Εταιρεία και υποχρεούται στην πληρωμή των Ασφαλίστρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συμβαλλόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Ασφαλισμένο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Το ποσό που συσσωρεύεται από την επένδυση των Ασφαλίστρων, αφού αφαιρεθούν τα νόμιμα κόστη και έξοδα. Το ετήσιο επιτόκιο επένδυσης του μαθηματικού αποθέματος είναι εγγυημένο και ισούται με το τεχνικό επιτόκιο, το οποίο ισχύει κατά την έναρξη του Συμβολαίου και παραμένει αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια του.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Η παροδική αδυναμία εργασίας του Ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο απώλειας εισοδήματος με καταβολή μηνιαίων επιδομάτων.

 

ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Το ποσό των Ασφαλίστρων που επιστρέφεται αναλογικά στον πελάτη σε περίπτωση διακοπής της Ασφάλισης πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής περιόδου και εφόσον προβλέπεται από το Συμβόλαιο.

ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Θεωρείται μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα κάθε νοσοκομείο ή κλινική που δεν έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την Εταιρεία. Σε αυτή τη περίπτωση, η Εταιρεία καταβάλλει απολογιστικά στον ασφαλισμένο τα σύμφωνα με το Συμβόλαιό του πραγματοποιηθέντα έξοδα μετά από προσκόμιση των πρωτότυπων δικαιολογητικών.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Ασφάλιση που προβλέπει την καταβολή του κεφαλαίου είτε στον Ασφαλισμένο κατά τη λήξη μιας χρονικής περιόδου, είτε με το θάνατό του στους Δικαιούχους πριν τη λήξη του.

ΜΙΚΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Το τελικό Ασφάλιστρο που πληρώνει ο πελάτης και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (π.χ. φόρος, δικαιώματα).

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΜΜΑ)

Η μερική αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΜΟΑ)

Η πλήρης αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε κερδοφόρου επαγγέλματος.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κάλυψη των αμοιβών Δικηγόρων και Δικαστικών εξόδων για τη Νομική υποστήριξη του Ασφαλισμένου σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης από Αστική Ευθύνη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφάλιση του κλάδου Ζωής με την οποία επιχειρήσεις ασφαλίζουν το Προσωπικό τους. Η ομαδική Ασφάλιση λειτουργεί συμπληρωματικά της Κοινωνικής ή άλλης ιδιωτικής Ασφάλισης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Οι τρίμηνες, εξάμηνες ή και ετήσιες καταβολές Ασφαλίστρου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Η χρονική περίοδος από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου κατά την οποία ο Ασφαλισμένος δεν αποζημιώνεται και προκαθορίζεται από τον τύπο του συμβολαίου. Αφορά κατά κύριο λόγο Συμβόλαια Υγείας. Σε γενικές γραμμές η κάλυψη Ασθενειών ξεκινά ένα μήνα μετά από την εξόφληση της πρώτης δόσης του συμβολαίου και όχι με την αίτηση ασφάλισης. Η κάλυψη των Ατυχημάτων ξεκινά την επόμενη ημέρα από την εξόφληση. Θα χρειαστεί να περιμένετε τουλάχιστον 6 μήνες για: παθήσεις αυτιώv, κύστες, παθήσεις θυρεoειδή, χoλoλιθίαση, χoλoκυστίτιδα, πέτρα στα vεφρά και ψαµµίαση (άµµoς), παθήσεις τoυ µυoσκελετικoύ συστήµατoς και κήλες. Οι παθήσεις γεννητικών οργάνων, οι παθήσεις στη σπονδυλική στήλη, το ρινικό διάφραγμα, οι αιμορροΐδες, η σκωληκοειδίτιδα, οι κήλες και πολλές ακόμα περιπτώσεις, μπορούν να καλύπτονται μετά από μια περίοδο αναμονής από την έναρξη του συμβολαίου, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια από την έναρξή του ανάλογα με την Ασφαλιστική Εταιρία.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης ισχύος και της λήξης ενός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

Ο αρμόδιος για την Εκτίμηση των ζημιών στους γενικούς κλάδους (όπως αυτοκίνητο, κατοικία, κλπ.).

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

Το έγγραφο που απαιτείται από τις αρμόδιες ξένες αρχές για την πιστοποίηση της ασφάλισης του αυτοκινήτου και χορηγείται από την ασφαλιστική Εταιρεία κατόπιν αίτησης του Ασφαλισμένου. Η πράσινη κάρτα εκδίδεται από την εταιρεία μας χωρίς κόστος, καλύπτει αποκλειστικά και μόνο για Αστική Ευθύνη και έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Όταν την παραλάβετε, καλό είναι να ελέγξετε ότι: η ημερομηνία ισχύος της κάρτας σας καλύπτει για τη διάρκεια του ταξιδιού, οι χώρες που θα ταξιδέψετε περιλαμβάνονται στο έντυπο, όλα τα στοιχεία του οχήματός σας είναι γραμμένα σωστά, αναγράφεται το όνομα της ασφαλιστικής σας εταιρίας με την υπογραφή της.https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/insurance/validity/index_el.htm

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ – ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Πολυμερής Συμφωνία (MGA)

Αποτελεί Συμφωνία μεταξύ των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και άλλων κρατών:

Ανδόρα

Αυστρία

Βέλγιο

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Βουλγαρία

Γαλλία (συμπεριλαμβανομένου του Μονακό)

Γερμανία

Δανία

Δημοκρατία της Τσεχίας

Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν)

Ελλάδα

Εσθονία

Ηνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας)

Ιρλανδία

Ισλανδία

Ισπανία

Ισπανία

Ιταλία (συμπεριλαμβανομένων Σαν Μαρίνο και το Βατικανού)

Κροατία

Κύπρος

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Μαυροβούνιο

Νορβηγία

Ολλανδία

Ουγγαρία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σερβία

Σλοβακία

Σλοβενία

Σουηδία

Φινλανδία

Για τις χώρες που έχουν υπογράψει την Πολυμερή συμφωνία δεν είναι απαραίτητο τα οχήματα να έχουν Πράσινη Κάρτα. Όταν ένα όχημα εισέρχεται σε άλλο κράτος διαφορετικό από το κράτος εγγραφής του, θεωρείται ότι έχει σε ισχύ Ασφαλιστική κάλυψη.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ

Μερική τροποποίηση όρων ή στοιχείων του ασφαλιστηρίου κατόπιν συμφωνίας του ασφαλισμένου και της Εταιρείας. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Η συμπληρωματική κάλυψη που επιθυμεί ο πελάτης να προστεθεί στη βασική ασφάλιση ζωής για τη δημιουργία του καταλληλότερου για τις ανάγκες του Ασφαλιστικού προγράμματος. Οι προσθήκες δίνουν στον πελάτη τη δυνατότητα να καλύψει έξοδα από πιθανή ασθένεια ή ατύχημα.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Ασφάλιση του Κλάδου Ζωής ορισμένης χρονικής διάρκειας που προβλέπει την καταβολή του Ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, εντός αυτής της χρονικής διάρκειας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έντυπο της Εταιρείας που συμπληρώνεται από τον πελάτη και στο οποίο καταγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σύστημα διακανονισμού ζημιών του κλάδου αυτοκινήτων στο οποίο συμμετέχουν ορισμένες και όχι όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρείες. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ο πελάτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση να στραφεί κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας του υπαίτιου οδηγού, καθώς αποζημιώνεται από τη δική του Εταιρεία.