ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε κάθε είδους επιχείρηση είναι δυνατόν να συμβούν γεγονότα από υπαιτιότητά της, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες σε τρίτους. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, μια επιχείρηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ευθύνες έναντι του προσωπικού, των πελατών της και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών / περιουσιακών ζημιών, καθώς και αξιώσεων για προσβολή προσωπικότητας ή βλάβης από διαφήμιση. Επίσης προσφέρει κάλυψη έναντι αξιώσεων εργαζομένων για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης / ψυχικής οδύνης συνεπεία εργατικού ατυχήματος.

Καλύψεις

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων» συνδυάζει σε ένα ασφαλιστήριο τις καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης, Αστικής Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης Παραγωγού Προϊόντος.

Η κάλυψη αφορά σε ευθύνες που απορρέουν από:

  • Την εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης
  • Τα προϊόντα της
  • Τις εγκαταστάσεις της
  • Τη διαφημιστική επικοινωνία της
  • Την ιδιότητά της ως εργοδότη έναντι του προσωπικού της.

Πλεονεκτήματα

  • Παρέχει ολοκληρωμένη λύση προσφέροντας κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από τη γενικότερη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, κ.λπ., και όχι μόνο από την κατοχή και χρήση ακινήτων
  • Αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση υπεράσπισης της ασφαλισμένης επιχείρησης έναντι καλυπτόμενων αξιώσεων, προσφέροντας έτσι ενεργή διαχείριση της απαίτησης από την Ασφαλιστική Εταιρία, χρησιμοποιώντας τη νομική γνώση και εμπειρία του διεθνούς δικτύου της AIG
  • Παρέχει κάλυψη των δραστηριοτήτων και των εξαγωγών προϊόντων οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Η.Π.Α., Καναδά & Αυστραλίας, αποζημιώνοντας με βάση το δίκαιο της χώρας όπου έχει εγερθεί η απαίτηση

Πάρτε τώρα Προσφορά για τη δική ας Επιχείρηση Επικοινωνήστε μαζί μας στο easfaleiapapagou@gmail.com