Εξοικονομήστε έως 40% επιλέγοντας Ετήσια Πληρωμη!

Τα Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες.

 • ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)
 • ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ+ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΚΛΟΠΗΣ-ΠΥΡΟΣ-ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ-ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΩΝ-ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΠ)
 • ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Η ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ είναι προαιρετική και συνδυάζεται με όλα τα Ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Πάρτε τώρα προσφορά συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην φόρμα.
Εναλλακτικά στείλτε μας στο easfaleiapapagou@gmail.com  Φωτογραφία Διπλώματος, Άδειας Κυκλοφορίας και Προηγούμενου Ασφαλιστηρίου (αν υπάρχει), καθώς και τις Καλύψεις που επιθυμείτε για να Σας Στείλουμε Προσφορά.

Τα πακέτα καλύψεων είναι τα εξής

 1. Βασικές Καλύψεις
 2. Βασικές Καλύψεις + Full Πακέτο (Πυρός + Κλοπής + Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα + Θραύση Κρυστάλλων + Καιρικά Φαινόμενα + Νομική Προστασία + Προσωπικό Ατύχημα)
 3. Μικτή  (Όλες οι πιο πάνω Καλύψεις + Ασφάλεια Ιδίων Ζημιών)
 • Στη Μικτή Ασφάλιση όσο υψηλότερο είναι το ποσό της Απαλλαγής, τόσο χαμηλότερο είναι και το κόστος της Ασφάλειας
 • Οι Νέοι Οδηγοί που Ασφαλίζονται και επιλέγουν μια Ασφάλεια αυτοκινήτου, πρέπει να πληρώσουν ένα επασφάλιστρο ως επιπλέον κάλυψη στην Ασφαλιστική εταιρεία. Ως Νέος Οδηγός θεωρείται κάποιος που είτε είναι κάτω των 23 ετών είτε είναι άνω των 23 αλλά έχει το Δίπλωμα για λιγότερο από 1 χρόνο.

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων στην Ελλάδα είναι Υποχρεωτική από το Νόμο (Όπως ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό ∆ιάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) «κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/85 (ΦΕΚ Α.183) και τα Προεδρικά ∆ιατάγματα 1019/1981 (ΦΕΚ Α.253) και 118/1985 (ΦΕΚ Α.35)» καιτροποποιήθηκε με Το Νόμο 1867/89, άρθρο 16 παρ. 1 (ΦΕΚ Α.227).

Σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 195/3/29.11.2021, από 1.1.2022 τα ελάχιστα ποσά κάλυψης της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων είναι:

 • Σε περίπτωση Σωματικής Βλάβης 1.300.000 ευρώ, ανά Θύμα.
 • Σε περίπτωση Υλικής Ζημίας 1.300.000 ευρώ, ανά Ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από Aτύχημα Aυτοκινήτου/Mηχανής καλύπτει την έναντι τρίτων Αστική Ευθύνη, του Κατόχου του οχήματος και του Οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. Τρίτα πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά, αλλά όχι ο ίδιος ο Ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του, ούτε ο Οδηγός αυτού.

Η υποχρέωση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος υφίσταται διαρκώς και για κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς τούτο να εξαρτάται από το αν κινείται ή λειτουργεί το όχημα, εκτός και αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας, μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας ενός οχήματος (δηλαδή έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την Πολιτεία διαδικασία ακινησίας) παύει να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης αυτού.

Δεν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από την Κυκλοφορία του Οχήματος:

 • Εάν ο Οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος δεν έχει νόμιμη Άδεια Οδήγησης, η οποία αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος που οδηγεί
 • Εάν ο Oδηγός του Aσφαλισμένου οχήματος κατά το χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν υπό την επίδραση Οινοπνεύματος, Ναρκωτικών – Τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ.
 • Εάν το Aσφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται για χρήση διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο και στην Άδεια Κυκλοφορίας

Η Εταιρία υποχρεώνεται από τον Νόμο να αποζημιώσει οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ο Ασφαλισμένος ή ο Οδηγός του Ασφαλισμένου Οχήματος έχει προκαλέσει με δική του υπαιτιότητα ζημιά από την κυκλοφορία του οχήματος. Όμως, στις παραπάνω περιπτώσεις (βαριάς αμέλειας) ο Νόμος δίνει στην Εταιρία το δικαίωμα να διεκδικήσει από τον Ασφαλισμένο/Οδηγό την Αποζημίωση που κατέβαλε στο τρίτο πρόσωπο.