ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της μια Ξενοδοχειακή Επιχείρηση, έρχεται αντιμέτωπη με Ευθύνες έναντι των Πελατών της, του Προσωπικού της των Μετόχων, την Επιχειρηματικών Συνεργατών και έν γένει έναντι του Κοινωνικού Συνόλου. Οι Ευθύνες αυτές αφορούν την προστασία των συμφερόντων ή δικαιωμάτων των μελών της Κοινωνίας και απορρέουν απο το το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση (Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Περιβαλλοντική Νομοθεσία κλπ). Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης ανταποκρίνεται στην ανάγκη μιας επιχείρησης να εξασφαλίσει την οικονομική ευρωστία της και τη συνέχιση της λειτουργίας της καλύπτοντας το οικονομικό κόστος των ευθυνών της με διάφορούς τύπους Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων που παρέχει.

Περίπτωση Περιστατικού Ζημιάς (Γενική Αστική Ευθύνη Ξενοδοχείων)

Αναγγελία μέσω Tour Operator περιστατικού τροφικής δηλητηρίασης απο τετραμελή οικογένεια Βρετανών υπηκόων κατα το χρονικό διάστημα διαμονής τους στο ασφαλισμένο ξενοδοχείο. Η    αναγγελία του περιστατικού έλαβε χώρα μετά την επιστροφή της οικογένειας στη χώρα τους με απαίτηση £25.000, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων. Το επίμαχο χρονικό διάστημα είχε αναφερθεί στο ξενοδοχείο και άλλο κρούσμα τροφικής δηλητηρίασης. Κατόπιν διερευνήσεως και συνεργασίας ασφαλιστού-ασφαλισμένου, με τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, η υπόθεση συμβιβάστηκε εξωδίκως στο ποσό των £10.000 συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.


Το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Ξενοδοχείων που αναπτύξαμε σε συνεργασία με την AIG Europe, προσφέρει κάλυψη ένεντι απαιτήσεων τρίτων για:
 • Καταβολή Αποζημιώσεων ώς Συνέπεια Σωματικών Βλαβών.
 • Υλικών Ζημιών, Περιουσιακών Στοιχείων.
 • Αξιώσεων για Προσβολή Προσωπικότητας.
 • Βλάβη απο Διαφήμηση.
 • Βλάβη απο Δυσφήμηση.
Η Κάλυψη αφορά Ευθύνες που απορρέουν από:
 • Την εν γένει δραστηριότητα της Επιχείρησης.
 • Τα Προιόντα της.
 • Τις Εγκαταστάσεις της.
 • Τη Διαφημιστική επικοινωνία της.
 • Την Ιδιότητα της ώς εργοδότη έναντι του προσωπικού της.
Αποζημιώνονται ενδεικτικά:
 • Υλικές Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων, κλοπή αποσκευών, επακόλουθη απώλεια χρήσης της ζημιωθείσας περιουσίας, επακόλουθα έξοδα.
 • Αξιώσεις για σωματικές βλάβες τρίτων (νοσηλεία, μεραφορά, φροντίδα, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, αποθετική ζημιά).
 • Ιατρικές Δαπάνες (πρώτες βοήθειες, ιατρικές, χειρουργικές, οδοντιατρικές υπηρεσίες).
 • Αξιώσεις για Βλάβη απο Προσβολή Προσωπικότητας.
 • Αξιώσεις για χρηματική ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης/Ψυχικής Οδύνης Προσωπικού για τυχόν Ατύχημα που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας, Εργοδοτική Ευθύνη.

Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα Υψηλών Ποσών Ασφαλιστικής Κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της Επιχείρησης.

Ασφάλιση γεγονότος Loss Occurrence Basis: Ανεξάρτητα απο το χρόνο υποβολής απαίτησης, η ζημιά επέρχεται εντός της Περιόδου Ασφάλισης. 


Πάρτε τώρα Προσφορά για τη δική σας Ξενοδοχειακή Επιχείρηση. 
Συμπληρώστε την Αίτηση Ασφάλισης και αποστείλετε την στο easfaleiapapagou@gmail.com
https://easfaleia.gr/wp-content/uploads/2023/03/pi_hotel.pdfΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ