ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου easfaleia.gr καθώς και των πελατών της εταιρείας easfaleia.gr Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για εμάς. Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Για τη διεκπεραίωση ορισμένων συναλλαγών ή την παροχή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας easfaleia.gr είναι η συλλογή προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρονται στα σημεία όπου ζητούνται και σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη, σημαίνει τη συγκατάθεσή του στην περαιτέρω επεξεργασία των λόγω πληροφοριών.

H εταιρεία easfaleia.gr Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι διατηρεί τυχόν αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Τα μόνα άτομα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τις συναλλαγές του πελάτη είναι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό και αυτό μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση και την διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Τα προσωπικά δεδομένα, οι πλην των ευαίσθητων, επιτρέπεται να ανακοινωθούν προς τους τρίτους, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων της εταιρείας, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα εφόσον έχει ενημερωθεί ο πελάτης και έχει ληφθεί η συναίνεσή του. Αποδέκτες των δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης δύναται να είναι δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί. Ο πελάτης σε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίληψης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων της βάσης του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μπορεί να μεταβληθεί σε χρονική στιγμή ως συνέπεια αναβάθμισης, μετατροπής ή εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο easfaleia.gr. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο να ελέγξετε τακτικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να ενημερώνεστε για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

PRIVACY POLICY

The protection of the personal data of the visitors of the easfaleia.gr website as well as the customers of the company easfaleia.gr Insurance Consultants is particularly important to us. For this reason, we inform you of the following:

In order to process certain transactions or provide services through the easfaleia.gr website, it is necessary to collect the visitor’s personal information. In these cases, the collection and use of the above data is limited only to the data necessary to achieve the purpose stated in the points where they are requested and carried out in accordance with Greek and European Community legislation.

The notification of the above information by the visitor means his consent to the further processing of said information.

The company easfaleia.gr Insurance Consultants maintains a file and processes any personal data of the customers with the sole purpose of supporting, promoting and executing the transactional relationship with the customer as well as providing high level services.

The only persons who have access to the customer’s personal data and transactions are the authorized personnel and this only when it is deemed necessary for the service and processing of the transactions.

Personal data, except for sensitive data, may be disclosed to third parties, for the purpose of advertising the company’s products, market research or other similar activity, provided that the customer has been informed and his consent has been obtained. Recipients of visitors’ and users’ data based on law or court order may be public services, judicial authorities, public officials. The customer at any time reserves the right to information or to object to the further processing of the data based on article 13 of law 2472/97.

The content of this “Personal Data Protection” policy can be changed at any time as a consequence of upgrading, transforming or enriching the services provided through the easfaleia.gr website. For this reason, it is useful to regularly check the content of the specific website in order to be informed of the applicable policy.